بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام)

دسته بندي : مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق

دانلود ورد با موضوع بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام) دارای 93 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 93 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:


چکیده

بانک در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۷۸ تحت شماره ۱۵۷۹۱۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بنام شرکت اعتباری غیربانکی کار‏آفرینان ( سهامی عام ) به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نموده است . سپس به استناد قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ، ماده ۹۸ قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیردولتی مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار به بانک تغییریافته و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۰۹/۱۳۸۰ به بانک کار‏آفرین ( شرکت سهامی عام ) تغییر نام داد و در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۱۵۷۹۱۵ به ثبت رسید .

بانک کارآفرین در جهت روند عادی بانکی خود تمام تلاش خود را می‌کند که در سطح مطلوبی قرار بگیرد تا بتواند نظر سپرده گذاران را بیشتر و بهتر جلب کند. اما باید توجه داشت که این بانک روند مناسبی را در نظر سهامداران خود طی نمی کند و شاید به وضوح بتوان اشاره کرد که روزی از گردانه بورس خارج شودن که این به صلاح نقدینگی بانک نیست.

سهامداران معتقدند این گونه بانکها در مقایسه با بانکهای خصوصی خارجی از استقلال عمل کمتری برخوردارند و این نوعی ناهماهنگی در سیستم خصوصی سازی است که البته بهتر است قبل از هر کاری به بررسی اطلاعات مالی بانک بپردازند. اهل فن به موضوع فشار دولت به این گونه بانکها اشاره می‌کنند و اینکه این دولت است که برای چنین بانکهایی خط مشی تعیین می‌کند و دیگر اینکه عملا این بانکها دولتی کار می‌کنند تا خصوصی و این بی معنا است. که این موضوع یک دید غلط و اشتباه است. زیرا به وضوح کسانی که در ارتباط با اینگونه بانکها سروکار دارند بسیار راضی هستند و اینگونه بانکها را حامی و پشتیبان خود می دانند.

واژه های کلیدی: بانک کارآفرین، سیستم حسابداری، دفتر کل، صورت های مالی، بازرسی قانونی، گزارش حسابرسان
فهرست مطالب

مقدمه    ۱
چکیده    ۳۳
تاریخچة تاسیس و حدود فعالیت بانک کارآفرین    ۵۳
عناوین حسابهای دفتر کل    ۵۴
مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانک کارآفرین    ۵۸
تصویب صورت های مالی    ۷۱
گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی سهامداران محترم    ۷۴
گزارش حسابرسان بهمجمع عادی سالانه صاحبان سهام محترم    ۷۶
خلاصه و نتیجه گیری    ۹۲
منابع و مآخذ    ۹۴
منابع:

استانداردهای حسابداری، کمیته فنی سازمان حسابرسی، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی سازمان حسابرسی ۸۴

کتابخانة سازمان بورس اوراق بهادار

ادارة مرکزی بانک کارآفرین،‌ میدان آرژانتین، بین خیابان وحید دستگردی و خیابان آفریقا.
مقدمه

۱٫  هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.
دامنه کاربرد

۲٫  الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بکار گرفته شود .
۳.  صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور
جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای  تجاری نیز کاربرد دارد .
۴٫  در این استاندارد واژه هایی بکار گرفته می شود که در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی کاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بکارگیری الزامات این استاندارد ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .
۵٫  نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیکن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره ۱۴ مطرح شده است .
هدف صورتهای مالی

۶٫  هدف صورتهای مالی ‏، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین تنایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد . به منظور دستیابی به این هدف ، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود :

الف . داراییها ،

ب. بدهیها ،

ج . حقوق صاحبان سرمایه ،

د . درآمدها ،

ه . هزینه ها ، و

و . جریانهای نقدی .

این اطلاعات ، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی را در پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می کند .
مسئولیت صورتهای مالی

۷٫    مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است
اجزای صورتهای مالی

۸٫    مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است :

الف . صورتهای مالی اساسی :

ترازنامه ،
صورت سود و زیان ،
صورت سود و زیان جامع ، و
صورت جریان وجوه نقد .

ب . یادداشتهای توضیحی .
ملاحظات کلی
ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری

۹٫  صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند . تقریباً در تمام شرایط ، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب می شود .

۱۰٫ هر واحد تجاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت افشا کند . در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورتها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است ، مگر اینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد .

۱۱٫  بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری ، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی ، جبران نمی شود .

۱۲٫ در موارد بسیار نادر ، چنانچه مدیریت واحد تجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است ، باید موارد زیر را افشا کند :

الف . این مطلب که بنا به اعتقاد مدیریت واحد تجاری ، صورتهای مالی ، وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس می کند ،

ب. تصریح اینکه صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد ، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری که به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی انجام گرفته است ،

ج . استانداردی که الزامات آن رعایت نشده است ، ماهیت انحراف شامل شیوه حسابداری مقرر در استاندارد ، اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراه کننده می سازد و شیوه حسابداری بکار گرفته شده ، و

د . اثر مالی انحراف بر سود و زیان خالص ، داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هر یک از دوره های مورد گزارش .

۱۳٫   برای ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ، رعایت موارد زیر الزامی است :

الف . انتخاب و اعمال رویه های حسابداری طبق مفاد بند ۱۷ ،

ب . ارائه اطلاعات شامل رویه های حسابداری ، به گونه ای که اطلاعات ، مربوط ، قابل اتکا ، قابل مقایسه و قابل فهم باشد ، و

ج . ارائه اطلاعات اضافی در مواردی که رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری برای درک اثر معاملات یا سایر رویدادهای خاص بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی کافی نباشد .

۱۴٫ در موارد نادر ممکن است کاربرد الزامات یک استاندارد حسابداری به ارائه صورتهای مالی گمراه کننده ، منجر شود . این امر تنها در مواردی روی می دهد که شیوه مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح نامناسب باشد ، به گونه ای که نتوان از طریق کاربرد الزامات آن استاندارد یا یه وسیله افشای اطلاعات اضافی ، به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب دست یافت . این موضوع که کاربرد یوه دیگر نیز می تواند به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب منجر شود ، به تنهایی برای توجیه انحراف لز شیوه مقرر ، مناسب نیست .

۱۵٫  برای ارزیابی ضرورت انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری ، ملاحظات زیر مدنظر قرار می گیرد :

الف . هدف از الزام مقرر و اینکه چرا در شرایط خاص موردنظر ، هدف مزبور نامربوط یا دست نیافتنی است .

ب . تفاوت شرایط واحد تجاری با شرایط سایر واحدهای تجاری که الزام موردنظر را رعایت می کنند .

۱۶٫ نظر به اینکه می رود شرایط ایجاب کننده انحراف بسیار نادر باشد و ضرورت انحراف نیز موضوعی بحث انگیز و مستلزم قضاوت است ، بنابراین آگاهی عدم رعایت الزامات استاندارد حسابداری برای استفاده کنندگان اهمیت دارد . همچنین برای اینکه استفاده کنندگان بتوانند در مورد انحراف به طور آگاهانه قضاوت و

تعدیلات لازم را جهت انطباق با استاندارد موردنظر محاسبه کنند ، اطلاعاتی کافی در صورتهای مالی ارائه می شود .
دسته بندی: مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق

تعداد مشاهده: 260 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:385 کیلوبایت

 قیمت: 8,700 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود ورد با موضوع بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين (غيردولتي- سهامي عام) دارای 93 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد
    تعداد صفحه : 93 صفحه
    فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
    آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس